Privacybeleid

Toepassingsgebied

U bezoekt een website van Groupe Atlantic Belgium NV met maatschappelijke zetel in de Oude Vijverweg 6 , 1653 Dworp, en ingeschreven onder nummer BE0402.407.864 (hierna 'Groupe Atlantic')

Door deze website te bezoeken, bevestigt u dat u deze privacyverklaring hebt gelezen en begrepen.

Deze privacyverklaring heeft betrekking op persoonsgegevens die door Groupe Atlantic verzameld en gebruikt worden.

Groupe Atlantic verplicht zich ertoe elke geldende wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming na te leven. Hieronder vertellen we kort wat dit voor u inhoudt.

Groupe Atlantic kan uw persoonsgegevens verzamelen

Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee we u als natuurlijke persoon kunnen identificeren, zoals uw naam, adres en telefoonnummer. Geanonimiseerde gegevens zijn dan weer geen persoonsgegevens omdat ze niet gebruikt kunnen worden om u te identificeren, bijvoorbeeld: statistische gegevens over het aantal bezoekers op onze webpagina's.

U kunt onze website bezoeken zonder persoonsgegevens te moeten verstrekken.

We verzamelen informatie over u wanneer u ons belt of wanneer u onze mobiele applicaties gebruikt. We ontvangen daarnaast informatie over u van andere bronnen, wanneer u bijvoorbeeld een contactformulier van een handelspartner van Groupe Atlantic invult en daarop aanduidt dat u informatie van partners wenst te ontvangen.

Groupe Atlantic gebruikt uw persoonsgegevens

We verwerken uitsluitend persoonsgegevens voor zover dit nodig is voor het beoogde doel (bv. om onze contractuele verplichtingen jegens u na te komen, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen ...) of voor het doel waarvoor u uw toestemming hebt gegeven (bv. om u nieuwsbrieven te versturen, om u de gevraagde informatie te verstrekken ...). We verzamelen geen gevoelige persoonsgegevens (zoals bepaald door de EU-Verordening 2016/679) van u zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

We kunnen uw informatie delen:

  • met geselecteerde zakenpartners, maar pas nadat u daartoe uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven;

  • met externe dienstverleners die bepaalde diensten verlenen uit naam van Groupe Atlantic, zoals een bedrijf dat uw bestelling op uw adres aflevert of voor ons nieuwsbrieven verstuurt.

Uw rechten

Bent u gevestigd in de Europese Economische Ruimte, dan hebt u het recht om: (a) toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens; (b) uw persoonsgegevens te laten verbeteren; (c) uw persoonsgegevens te laten overdragen; (d) de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken; (e) bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens; (f) uw persoonsgegevens te laten wissen; (g) uw persoonsgegevens te laten annuleren; en (h) als u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

Bent u gevestigd in Frankrijk, dan hebt u daarenboven het recht om algemene of specifieke regelingen te treffen voor de opslag en verstrekking van uw persoonsgegevens na uw overlijden.

Neem gerust contact met ons op om uw rechten te laten gelden door een mail te sturen naar welkeemailadres@moethierkomen.be.

Groupe Atlantic bewaart uw gegevens

We bewaren en verwerken uw persoonsgegevens zolang als redelijkerwijs nodig wordt geacht voor de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens hebben ontvangen, rekening houdende met onze mogelijke wettelijke en contractuele verplichtingen jegens u.

Als uw uitdrukkelijke toestemming de rechtsgrond voor de verwerking is, zullen we uw persoonsgegevens bewaren en verwerken gedurende een periode van maximaal twee (2) jaar. Wanneer we u de mogelijkheid bieden om u uit te schrijven en u kiest ervoor dit niet te doen, dan gaat de periode van twee (2) jaar in vanaf het moment waarop we u die mogelijkheid bieden.

Zolang we uw persoonsgegevens bewaren, nemen we de technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau te garanderen om ze te beschermen.

Links naar externe websites en sociale media

De websites van Groupe Atlantic kunnen links naar externe websites bevatten. Wanneer u op deze links klikt, verlaat u onze website. Groupe Atlantic wordt niet aansprakelijk gehouden voor de gegevensverwerking via een externe website. We raden u aan om op elke website die u bezoekt het privacybeleid te lezen. 

Contact

Hebt u vragen over deze website of over hoe we uw recht op privacy naleven? Neem dan contact met ons op via post op Groupe Atlantic, Oude Vijverweg 6, 1653 Dworp of via e-mail op info@groupe-atlantic.be 

Als u geen afdoend antwoord van ons ontvangt, hebt u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij een van de nationale toezichthoudende gegevensbeschermingsautoriteiten. Klik op de volgende link voor hun contactgegevens: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm